Prawo

Wymagania formalne odnośnie budowy ogrodzenia

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Mamy jednak obowiązek zgłosić zamiar stawiania ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

Zgłoszenie zawierające rodzaj, zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia robót należy zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Nie możemy zapomnieć o dołączeniu oświadczenia o prawie własności nieruchomości, a także odpowiednich szkiców lub rysunków. Jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy ogrodzenia.

topography-813844_1280Przepisy nie określają specjalnych wymogów odnośnie odległości budowanego ogrodzenia od drogi. Ogrodzenie takie musi być jednak wzniesione na granicach istniejącej działki budowlanej, przy czym także zewnętrzna część ogrodzenia powinna mieścić się w granicach działki. Unikniemy pomyłki, jeżeli przed rozpoczęciem prac skonsultujemy się z geodetą, który wyznaczy granice działki. Jeśli nasza działka położona jest wzdłuż skrzyżowania dróg, może się okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik.

Warunki techniczne

Wszystkie wymogi techniczne, jakie powinno spełniać ogrodzenie określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • ogrodzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie można umieszczać niebezpiecznych zakończeń takich jak np.: drut kolczasty na ogrodzeniach poniżej 1,8m,
  • bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki sposób, aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich nieruchomości,
  • w przypadku montażu ogrodzenia nie wolno przekraczać linii granicznych posesji (zarys tych linii można sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość bramy powinna stanowić 2,40 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,90 m, przy czym na drodze pożarowej szerokośi te regulują odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 

Konserwacja

Bramy, ogrodzenia i akcesoria ze stali i żelaza wymagają ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: deszcz, śnieg, wahania temperatury czy promieniowanie UV.Ogrodzenia w naszej ofercie posiadają ochronę w postaci malowania proszkowego oraz cynkowania z malowaniem proszkowym.Występują jednak sytuacje w których chcemy dodatkowo zabezpieczyć nasze ogrodzenie lub wykonać jego renowację, pamiętajmy wtedy o odpowiednim przygotowaniu podłoża:

powierzchnie nowe – wystarczy odtłuścić,

powierzchnie zardzewiałe – nieprzylegające elementy usunąć metalową szczotką; jeśli farba jest uszkodzona, to należy usunąć uszkodzoną powłokę środkiem do usuwania starych powłok, a następnie odtłuścić,

powierzchnie pokryte farbą – jeśli powłoka jest nienaruszona, powierzchnie należy umyć i oczyścić; jeżeli natomiast farba łuszczy się, należy ją usunąć środkiem do usuwania starych powłok.

Zabezpieczenia systemów metalowych

Malowanie proszkoweMalowanie

 

Malowanie proszkowe jest jedną z nowych technologii dostępnych na rynku. Powierzchnia stali przed procesem malowania jest oczyszczana mechanicznie. Odbywa się to poprzez śrutowanie na automatycznej lini zawieszkowej, która pozwala na uzyskanie standardu SA 2,5 – zapewnia to idealne związanie powłoki farby poliestrowej z metalem. Poprzez nowe malowanie otrzymuje się gładką i trwałą powierzchnię farby, która zabezpiecza przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Ocynk cynkowanie

Ogrodzenia ze stali mogą być też cynkowane . Powierzchnia stali w porocesie cynkowania trwale łączy się z warstwą cynku o grubości 80-100 mikronów. Elementy ogrodzeń cynkowane są nieporównywalnie bardziej odporne na korozję na całej swojej powierzchni, na zewnątrz i wewnątrz profili.


Ocynk + malowanie proszkowe Cynkowanie-malowanie

Dla najbardzej wymagających klientów idealnym rozwiązaniem jest technologia łącząca cynkowanie ogniowe z malowaniem proszkowym, dzięki czemu produkty te spełniają najwyższe standardy odporności na warunki atmosferyczne. Ogrodzenia takie ma wieloletnią ochronę przed korozją bez konieczności konserwacji, dodatkowo jest zabezpieczone warstwą farby nadającej mu estetyczny wygląd.

Do najlepiej zabezpieczonych systemów należą min.:
ATENA
DARIA 2
ROMA
TONDO
TREVI
VERONA
BRAVA
ZEUS